درجه اهرم عملیاتی چیست؟


این فرمول تغییرات سود خالص (بر حسب درصد) را به تغییرات درآمد (بر حسب درصد) تقسیم می‌کند. درجه اهرم مرکب در سطوح مختلف تولید، مقادیر متفاوتی به خود می‌گیرد. این مطلب در شکل زیر (نمودار درجۀ اهرم مرکب بر حسب تعداد تولید) نشان داده شده است:

درجه اهرم عملیاتی چیست؟

برای محاسبه درجه اهرم عملیاتی باید حاصل تفاضل فروش شرکت از هزینه متغیر کل را بر حاصل تفاضل فروش از هزینه متغیر کل و هزینه ثابت کل تقسیم نماییم. زمانی که هزینه ثابت کل شرکت صفر است، صورت و مخرج کسر با یکدیگر برابر شده و حاصل آن یک می شود.

اگر هزینه ثابت عملیاتی وجود نداشته باشد، درجه اهرم عملیاتی برابر با کدام یک درجه اهرم عملیاتی چیست؟ از گزینه‌های زیر خواهد بود؟

برای محاسبه درجه اهرم عملیاتی باید حاصل تفاضل فروش شرکت از هزینه متغیر کل را بر حاصل تفاضل فروش از هزینه متغیر کل و هزینه ثابت کل تقسیم نماییم. زمانی که هزینه ثابت کل شرکت صفر است، صورت و مخرج کسر با یکدیگر برابر شده و حاصل آن یک می شود.

این سوال لغو شده است.

اگر هزینه ثابت عملیاتی وجود نداشته باشد، درجه اهرم عملیاتی برابر با کدام یک از گزینه‌های زیر خواهد بود؟

برای محاسبه درجه اهرم عملیاتی باید حاصل تفاضل فروش شرکت از هزینه متغیر کل را بر حاصل تفاضل فروش از هزینه متغیر کل و هزینه ثابت کل تقسیم نماییم. زمانی که هزینه ثابت کل شرکت صفر است، صورت و مخرج کسر با یکدیگر برابر شده و حاصل آن یک می شود.

درجه اهرم عملیاتی چیست؟

در مطالب قبل نحوۀ محاسبۀ اهرم عملیاتی و مالی به عنوان معیار سنجش استفاده از هزینه‌های ثابت عملیاتی و مالی در ساختار هزینۀ شرکت توضیح داده شد. در این مطلب اهرم مرکب به عنوان یکی دیگر از معیارهای ارزیابی سود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این اهرم نشان‌ دهندۀ میزان استفاد از کل هزینه‌های ثابت (اعم از هزینه‌های ثابت مالی و عملیاتی) در ساختار هزینه‌های شرکت است و به شکل ذیل محاسبه می‌شود:

در این رابطه Q نشان‌دهندۀ تعداد محصول فروخته شده (میزان فروش)درجه اهرم عملیاتی چیست؟ ، P قیمت هر واحد محصول، V هزینۀ متغیر هر واحد محصول، F برابر هزینۀ ثابت عملیاتی و C معادل هزینۀ مالی ثابت است. فرض کنید که DTL برابر 2 شود، این امر بدین معناست که به ازای هر 1% افزایش در تعداد محصول فروخته شده، سود خالص 2% درجه اهرم عملیاتی چیست؟ افزایش می‌یابد؛ چرا که اهرم مرکب یا DTL نشان می‌دهد که به ازای هر درصد تغییر در تعداد محصول فروخته شده، سود خالص چند درصد تغییر می‌کند، همان‌طور که در فرمول زیر مشاهده می‌شود اهرم مرکب ( DTL ) حساسیت سود هر سهم به تغییرات درآمد را نشان می‌دهد:

این فرمول تغییرات سود خالص (بر حسب درصد) را به تغییرات درآمد (بر حسب درصد) تقسیم می‌کند. درجه اهرم مرکب در سطوح مختلف تولید، مقادیر متفاوتی به خود می‌گیرد. این مطلب در شکل زیر (نمودار درجۀ اهرم مرکب بر حسب تعداد تولید) نشان داده شده است:

کاربرد اهرم مالی
اهرم مالی دارای کاربردهای زیر است:
۱- توجیه کنندۀ تغییرات شدید سود هر سهم
۲- توجیه کنندۀ اشتباهات در درجه اهرم عملیاتی چیست؟ پیش‌بینی سود هر سهم
۳- اهرم مرکب شاخص ریسک کل شرکت است.
ریسک کل شرکت
ریسک کل شرکت که همان ریسک ورشکستگی است شامل ریسک تجاری و ریسک مالی است. ریسک تجاری ناشی از درجۀ اهرم عملیاتی و ریسک مالی نیز ناشی از درجۀ اهرم مالی است. تغییر هزینۀ ثابت عملیاتی و مالی منجر به افزایش نقطۀ سربه‌سر شرکت گردد، ریسک کل شرکت نیز افزایش خواهد یافت.

savad mali

سنجش آنلاین سواد مالی

موسسۀ حسابداران رسمی آمریکا سواد مالی را توانایی ارزیابی و مدیریت مؤثر امور مالی شخصی به منظور تصمیم‌گیری‌های عاقلانه در جهت رسیدن به اهداف زندگی و دستیابی به وضعیت مالی خوب تعریف کرده است. آکادمی مالی امید با طراحی آزمون‌های تعیین سطح، امکان سنجش دانسته‌های مالی کاربران را در سه سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته فراهم آورده است. متقاضیان با شرکت در این آزمون، طبق نمرۀ اخذ شده، گواهینامه دریافت می‌کنند.

اهرم عملیاتی، اهرم مالی و اهرم مرکب

اهرم عملیاتی عبارت است از درصد تغییرات سود عملیاتی نسبت به درصد تغییرات فروش (با یک درصد تغییر در فروش، سود عملیاتی چقدر تغییر می­کند) و فرمول محاسبه آن به شرح زیر است:

S – VC = هزینه­های متغیر – فروش = (DOL) درجه اهرم عملیاتی

(S-VC) - FOC سود عملیاتی

DOL × فروش ∆% = سود عملیاتی ∆%

اهرم مالی عبارت است از درصد تغییرات سود خالص نسبت به درصد تغییرات سود عملیاتی (با یک درصد تغییر در سود عملیاتی، سود خالص چقدر تغییر می­کند) و فرمول محاسبه آن به شرح زیر است:

(S-VC) - FOC = سود عملیاتی = (DFL) درجه اهرم مالی

FFC - (S-VC) – FOC هزینه های ثابت مالی - سود عملیاتی

DFL × سود عملیاتی ∆% درجه اهرم عملیاتی چیست؟ = سود خالص ∆%

اهرم مرکب عبارت است از درصد تغییرات سود خالص نسبت به درصد تغییرات فروش (با یک درصد تغییر در فروش، سود خالص چقدر تغییر می­کند) و فرمول محاسبه آن به شرح زیر است:

S-VC = هزینه­های متغیر – فروش = (DCL) درجه اهرم مرکب

FFC - (S-VC) – FOC هزینه های ثابت مالی - سود عملیاتی

DCL × فروش ∆% = سود خالص ∆%

اهرم مرکب ترکیبی از اهرم­های مالی و عملیاتی است؛ به عبارت دیگر:

DCL = DOL × DFL = اهرم مالی × اهرم عملیاتی = اهرم مرکب

مطالب مشابه :

درس پنجم ( usecase دیاگرام سیستم ATM و سیستم فروش بلیط)

کامپیوتر - درس پنجم ( usecase دیاگرام سیستم ATM و سیستم فروش بلیط) - آموزش

ميميك دياگرام چیست

آشنایی با صنعت تابلو سازی و مباحث فروش - ميميك دياگرام چیست - آموزش تخصصی تابلوهای برق فشار

درس سوم(Actor )

می توان گفت که شناسایی Actor ها اولین قدمی است که برای رسم UseCase دیاگرام متصدی فروش بلیت به

دیاگرام سیم کشی کولر گازی اجنرال 30000

فدک سرما کرج - دیاگرام سیم کشی کولر گازی اجنرال 30000 فروش آبسردکن و تصفیه آب در تهران و

گزارش كار اموزي سيم پيچي

فروش پایان نامه گزارش کاز آموزی - دیاگرام گسترده سیم بندی موجی مرکب دوگانه آرمیچر 18

فروش و انجام پروژه معماري

رساله معماری - فروش و انجام پروژه معماري - رساله معماری پروژه رساله دیاگرام استاندارد

اهرم عملیاتی، اهرم مالی و اهرم مرکب

اهرم عملیاتی عبارت است از درصد تغییرات سود عملیاتی نسبت به درصد تغییرات فروش (با یک درصد

دیاگرام سیستم پایش وضعیت ( CM)

نگهداری و تعمیرات - دیاگرام سیستم پایش وضعیت ( درجه اهرم عملیاتی چیست؟ cm) فروش نرم افزار نگهداری و

نمودار فازی آب

فروش یک دستگاه هندی کم، مودم usb وایمکس ایرانسل و یک عدد مو کن

درجه اهرم عملیاتی چیست؟

اهرم عبارت است از وجود هزینه های ثابت در فهرست درجه اهرم عملیاتی چیست؟ هزینه های شرکت.می توان گفت که اهرم ها به دلیل وجود هزینه های ثابت در واحد تجاری به وجود می آیند و واحد تجاری را با مخاطرات و ریسک زیادی روبرو می کنند.
هزینه های ثابت عملیاتی مانند استهلاک و هزینه های ثابت مالی مانند بهره.

الف : اهرم عملیاتی
ب : اهرم مالی
ج : اهرم مرکب

الف : اهرم عملیاتی :

از هزینه های ثابت عملیاتی ناشی می شود . مانند : تبلیغات ، استهلاک اموال و دارایی ها ، بیمه و .
اهرم عملیاتی نشان می دهد که با تغییر 1% در فروش سود عملیاتی (سود قبل از بهره و مالیات EBIT) چه میزان یا چند درصد تغییر خواهد کرد. به معیاری که این تغییرات را می سنجد اهرم عملیاتی می گویند.

Q(Su-Vu) CM
__________ = DOL ____ = OL
Q(Su-Vu) - Foc P

1
____ = OL
MS%

ب : اهرم مالی (DFL یا FL):

FL درصد تغییرات در سود درجه اهرم عملیاتی چیست؟ خالص نسبت به درصد تغییرات در سود عملیاتی را بررسی می کند. درجه اهرم مالی نشان دهنده ی درصد تغییرات سود خالص و سود عملیاتی می باشد:

EBIT Q(Su-Vu)-Foc
_____________ = _____________ = DFL
P Q(Su-Vu)-Foc-FFc

معیاری برای سنجش تاثیر هزینه های ثابت مالی و عملیاتی در سود خالص و بازده سهامداران است به عبارتی رابطه بین فروش و سود خالص و سود هرسهم را بررسی می نماید:

Q(Su-Vu)
_____________ = DCL
Q(Su-Vu)-Foc-FFc

این وبلاگ به منظور ارایه اطلاعات تخصصی حسابرسي ،حسابداري مالی و حسابداري مدیريت به دانشجویان و علاقمندان علم حسابداری و مدیریت تهیه و تنظیم گردیده است.
turkmen student iran

حسابداری قاسم جهانی حمزه خانلو

وبلاگی علمی در مورد رشته حسابداری .امید است مورد توجه بازدیدکنندگان قرار بگیرد.

اهرم عملیاتی،اهرم مالی واهرم مرکب

اهرم عملیاتی عبارت است:

از درصد تغییرات سود عملیاتی نسبت به درصد تغییرات فروش (با یک درصد تغییر در فروش، سود عملیاتی چقدر تغییر می­کند) و فرمول محاسبه آن به درجه اهرم عملیاتی چیست؟ شرح زیر است:

S – VC = هزینه­های متغیر – فروش = (DOL) درجه اهرم عملیاتی

(S-VC) - FOC سود عملیاتی

DOL × فروش ∆% = سود عملیاتی ∆%

اهرم مالی عبارت است از درصد تغییرات سود خالص نسبت به درصد تغییرات سود عملیاتی (با یک درصد تغییر در سود عملیاتی، سود درجه اهرم عملیاتی چیست؟ خالص چقدر تغییر می­کند) و فرمول محاسبه آن به شرح زیر است:

(S-VC) - FOC = سود عملیاتی = (DFL) درجه اهرم مالی

FFC - (S-VC) – FOC هزینه های ثابت مالی - سود عملیاتی

DFL × سود عملیاتی ∆% = سود خالص ∆%

اهرم مرکب عبارت است از درصد تغییرات سود خالص نسبت به درصد تغییرات فروش (با یک درصد تغییر در فروش، سود خالص چقدر تغییر می­کند) و فرمول محاسبه آن به شرح زیر است:

S-VC = هزینه­های متغیر – فروش = (DCL) درجه اهرم مرکب

FFC - (S-VC) – FOC هزینه های ثابت مالی - سود عملیاتی

DCL × فروش ∆% = سود خالص ∆%

اهرم مرکب ترکیبی از اهرم­های مالی و عملیاتی است؛ به عبارت دیگر:

DCL = DOL × DFL = اهرم مالی × اهرم عملیاتی = اهرم مرکب

امیدوارم مورد توجه عزیزان قرار بگیرد.

نویسنده:قاسم جهانی حمزه خانلو

امام علی (ع):
جالِسِ الْعُلَماءَ يَزْدَدْ عِلْمُكَ وَ يَحْسُنْ اَدَبُكَ و تَزكُ درجه اهرم عملیاتی چیست؟ نَفسُكَ؛
با علما معاشرت كن تا علمت زياد، ادبت نيكو و جانت پاک شود.
مطالب این وبلاگ در مورد علم حسابداری ،اقتصاد،مدیریت مالی می باشد. امیدوارم برای همه مفید واقع شود.

نام :قاسم
نام خانوادگی:درجه اهرم عملیاتی چیست؟ جهانی حمزه خانلو
تحصیلات:کارشناسی حسابداری
■آشنایی با نرم افزار بیمه ومالیات
■آشنایی با نرم افزارهای حسابداری و اکسل
■گذراندن دوره حسابداری جامع در شرکت تراز سهند تبریز
■گذراندن دوره کاربر رایانه در سازمان فنی وحرفه ای کشور
●شماره تماس:09101826397اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.