سرمایه‌گذاری خارجی چیست ؟


شناسایی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت استان

سرمایه­گذاری خارجی یکی ازاصلی­ترین نمودهایجهانیشدناست.امروزه اقتصاد دانان ودولت­هاهمگی براهمیت حیاتی سرمایه­گذاری خارجی اتفاق نظردارند.ازدیدآن­هااین مسأله،به ویژه درکشورهای درحال توسعه ،باایجاد طیف وسیع یازتحولات اقتصادی می­تواند ابزاری برایرشدوتوسعه باشدواغلب کشورها،به ویژه کشورهای درحال توسعه که امکانات اقتصادی کمترونقدینگی پا­ئین­تری دارند،برای اجرای طرح­های اقتصادی ورشداقتصادی صنعتی خود،به دنبال جذب سرمایه­های خارجی هستند.بدین سبب سرمایه­گذاری خارجی دارای ابعادسیاسی و اقتصادی وسیعی می­باشد. باوجوداهمیت سرمایه­گذاری مستقیم خارجی درفرآیندحرکت به سمت اقتصادجهانی،متأسفانه سهم ایران از سرمایه­گذاری خارجی جهان بسیارناچیزبوده است.باوجودشرایط وموقعیت استراتژیک ایران هنوز در مقایسه بابسیاری ازکشورهای درحال توسعه درجذب سرمایه­گذاری خارجی توفیق چندانی نداشته است.

از آنجایی که اقتصاددانان مهم­ترین و موثرترین سرمایه‌گذاری خارجی چیست ؟ راه­حل تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی و دستیابی به سرمایه‌گذاری خارجی چیست ؟ سطوح بالای رشد و توسعه در یک کشور را وجود اقتصادی توانمند با بازار سرمایه فعال و سالم می­دانند. اما به دلیل فقر حاکم و کمبود پس انداز مالی در اغلب کشورهای در حال توسعه، امکانات داخلی در این گونه کشورها برای تشکیل سرمایه جهت تحقق نرخ های رشد اقتصادی مورد نظر تکافو نمی­کند، لذا کمابیش این کشورها ناگزیرند کسری سرمایه مورد نیاز خود را از منابع خارجی تأمین کنند و بدین جهت است که گرایش به سمت جذب سرمایه­های خارجی شکل گرفته و توجیه پیدا می­کند. در این میان بخش صنعت، معدن و تجارت ایران با دارا بودن بیشترین سهم اقتصادی کشور، دارای تعامل گسترده با سایر بخش­های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه ایران است و می­تواند یکی از موثرترین پیشران­های اقتصادی کشور باشد. ارتباط گسترده این بخش با بخش­های مختلف مانند حوزه پولی و بانکی، بورس، تولید، اشتغال، صادرات و واردات و. نقش این سازمان را در جذب سرمایه­گذاری خارجی به منظور تأمین سرمایه در کشور را دو چندان می­کند.

عوامل اثرگذار برجذب سرمایه گذاری خارجی درایران را اززوایای متعددمی­توان بررسی کرد.برخی کارشناسان برعوامل اقتصادی وبرخی د­یگربرعوامل سیاسی،حقوقی وفرهنگی تأکیددارند .عوامل سرمایه‌گذاری خارجی چیست ؟ تعیین کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور میزبان شامل موضوعات متنوعی است که به طور کلی مهمترین معیارهای موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی را می توان به عوامل ذیل تقسیم کرد:

عوامل اقتصادی : جذاب بودن محیط سرمایه گذاری و سرمایه‌گذاری خارجی چیست ؟ تأمین منافع طرفین؛ سیاست های اقتصادی؛ هزینه های تولید در کشور میزبان؛ وجود زیرساخت های مناسب برای حمل و نقل و ارتباط؛ تسهیل رقابت و منع انحصار بهبود فضای کسب و کار

عوامل حقوقی : وجود ثبات درقوانین ومقررات مرتبط باموضوع سرمایه گذاری در کشور میزبان،مقررات زدایی، کاهش پیچیدگی در سیستم مالی یا کاهش بار اداری

عوامل فرهنگی : داشتن ذهنیت مثبت نسبت به سرمایه گذاران خارجی وسرمایه خارجی،ارتباط و تعامل قوی بین ایرانیان واتباع خارجی،وجود مدارس دوزبانهدرایرانو.

عوامل سیاسی : کاهش ریسک حمکرانی، عوامل سیاسی، آزاد سازی اقتصادی

به توجه به تحقیقات صورت گرفته در این زمینه پژوهشگران عمده عوامل تاثیرگذار بر جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور را در پنج مورد اصلی بیان می­کنند: 1)ذهنیت مثبت نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی چیست ؟ سرمایه‌گذاری خارجی چیست ؟ سرمایه گذاری خارجی: ذهنیت منفی نسبت به سرمایه گذاری کشورهای خارجی بیشتر از هر چیز ناشی از تجربه ناموفق تاریخی در این زمینه می باشد(مظاهری، 1384: 45). 2)ریسک پایین سرمایه گذاری در کشور: سرمایه گذار در یک فرآیند سرمایه گذاری، حداقل باید از سه چیز اطمینان حاصل کند: حفظ اصل سرمایه، بازگشت سود سرمایه و امنیت محیط کسب و کار.به زبانی دیگر پتانسیل یک کشور یا محیط در فرار سرمایه و یا نقض قراردادها و تفاهم نامه های منعقد شده با دول یا شرکت های خارجی به هر دلیلی اعم از رخدادهای سیاسی، اقتصادی، مالی و غیره در کشورهای پذیرنده سرمایه را ریسک آن کشور می نامند. 3)توسعه مناسب بازار مالی: ساختار مالی ایران پس از انقلاب و تصویب قانون بانک داری بدون ربا، به سمت محوریت نظام مالی بانکی حرکت کرده است و اساسأ این نظام مبتنی بر بانک است. تصویب این قانون موجب حضور بانک ها در چرخه فعالیت بخش واقعی اقتصاد و ارائه خدمات مالی گسترده گردیده است. از سویی دیگر، ناتوانی بازار سرمایه در جذب سرمایه گذاران، به علل مختلف از جمله؛ نرخ های سود اوراق بهادار، نبود قوانین مناسب، حمایت دولت از بخش دولتی اقتصاد، نبود نیاز بخش های اقتصادی از تأمین سرمایه‌گذاری خارجی چیست ؟ مالی عمومی و مواردی از این قبیل باعث شده تا بازار سرمایه ایران، به توانمندی های واقعی یک بازار مالی دست نیابد و کشور نتواند از ابزارهای گوناگون مالی معمول و مطرح دنیا برای تجهیز منابع و جذب سرمایه گذاری استفاده نماید. 4)امنیت مالی و بیمه سرمایه گذار: حتی سرمایه‌گذاری خارجی چیست ؟ اگر انگیزه اقتصادی، مالی و فنی برای سرمایه گذاری کاملا مساعد باشد، اما سرمایه گذار با خطراتی از قبیل سلب مالکیت، عدم امنیت جانی و مالی، ریسک انتقال پول، نفض قرارداد و غیره مواجه باشد، وی اقدام به سرمایه گذاری نخواهد کرد. 5) مقررات اداری پیچیده: یکی از مواردی که موجب سرخوردگی سرمایه گذار می شود، مقررات اداری پیچیده سرمایه‌گذاری خارجی چیست ؟ و طی کردن مراحل اداری زیاد چه در هنگام ورود سرمایه و چه هنگام اجرای برنامه است. در کشور ما به دلایل ناشی از اقتصاد دولتی، حجم عملیات بوروکراتیک در جذب و به کارگیری سرمایه بالاست. هدف از این پژوهش بررسی عوامل اثرگذار پیش رو در جذب سرمایه گذاری خارجی سرمایه‌گذاری خارجی چیست ؟ در سازمان صنعت و معدن تجارت استان قزوین می­باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.