محاسبه حق امتیاز


درصد حق مالک در فروش سرقفلی

حق ماموریت در قانون کار چگونه محاسبه می‌شود؟ حق ماموریت در سال 1401 چقدر است؟

حق ماموریت در قانون کار یکی از مواردی است که به عنوان حقوق و مزایا به فیش حقوقی کارگران و کارمندان اضافه می‌شود. زمانی که کارگران یا کارمندان برای انجام وظایف کاری به فاصله معینی خارج از محدوده محل خدمت فرستاده می‌شوند یا مجبور به اقامت در محلی خارج از محدوده کاری خود هستند، حق ماموریت به آن‌ها تعلق می‌گیرد. اگر نمی‌دانید حق ماموریت چیست و حق ماموریت در سال 1401 چقدر است و یا در مورد نحوه محاسبه حق ماموریت سئوالی دارید، ادامه این مطلب همراه سپیدار سیستم باشید.

حق ماموریت در قانون کار چیست؟ هزینه پرداختی به کارگران جهت کار خارج از محل خدمت

ماده 46 قانون کار به حق ماموریت در قانون کار و محاسبه ماموریت می‌پردازد. به موجب این ماده قانونی، به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی (توافقات بین کارفرما و کارگر) به ماموریت‌های کاری خارج از محل خدمت خود اعزام می‌شوند، فوق العاده حق ماموریت تعلق می‌گیرد. حق ماموریت کارمندان و کارگران در فیش حقوقی آن‌ها ثبت می‌شود. با استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد می‌توان به راحتی حقوق مربوط به محاسبه حق ماموریت، مسافرت‌های کاری یا ماموریت‌های کاری را محاسبه کرد.

فرمول محاسبه حق ماموریت 1400

حق ماموریت اداره کار به چه مواردی تعلق می‌گیرد؟ “قانون ماموریت اداره کار”

براساس تبصره 1 ماده 46 قانون کار، تنها سفرهای کاری که کارگر برای انجام کار، حداقل 50 کیلومتر از محل اصلی کارگاه، کارخانه یا شرکت دور شود یا حداقل یک شب در محل ماموریت اقامت داشته محاسبه حق امتیاز باشد، حق ماموریت تعلق می‌گیرد. وجود هر کدام از این دو شرط (فاصله 50 کیلومتری یا اقامت شبانه) کافی است. بنابراین به کارگری که به فاصله 40 کیلومتری محل خدمت خود اعزام شود اما به هر دلیلی مجبور به اقامت شبانه در محل باشد نیز حق ماموریت تعلق می‌گیرد. به این ترتیب هنگامی که مشغول محاسبه حق ماموریت و حقوق با استفاده از نرم افزار های حسابداری هستید باید به این موارد توجه داشته باشید تا قانون ماموریت اداره کار بدرستی لحاظ شود.

آیا مبلغ حق ماموریت مشمول مالیات می‌شود؟

فوق‌العاده ماموریت در صورتی که مرتبط با فعالیت شرکت و ۵۰ کیلومتر از محل اصلی شرکت دور و یا ناچار به توقف شبانه جهت انجام کار موقت باشد، مشمول کسر حق بیمه و مالیات نخواهد بود. با این حال باید مدارک مربوط به فوق العاده ماموریت در کارگاه ثبت شود تا در هنگام بازرسی مالیاتی، انجام ماموریت به کارشناسان اداره مالیات ثابت گردد. شما می‌توانید با مراجعه به مقاله موارد معاف از مالیات حقوق اطلاعات بیشتری در مورد تمامی موارد معاف از مالیات و کسر حق بیمه به دست آورید.

نحوه محاسبه حق ماموریت

نحوه محاسبه حق ماموریت؛ حق ماموریت چگونه محاسبه میشود؟

به موجب ماده 46 قانون کار، فوق العاده حق ماموریت در قانون کار نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگر باشد. علاوه بر این باید مبلغ پرداختی هزینه رفت و برگشت کارگر به محل ماموریت را پوشش دهد. به این ترتیب، فوق العاده حق ماموریت حداقل به اندازه یک روز حقوق ثابت یا مزد مبنای کارگر است.مبلغ حق ماموریت می‌تواند براساس توافقات صورت گرفته بین کارفرما و کارگر بیشتر هم در نظر گرفته شود. بنابراین برخلاف محاسبه اضافه کاری، محاسبه فوق العاده ماموریت فرمول ثابت و هزینه ثابتی ندارد.

در دستگاه‌های دولتی و اجرایی، حداقل حقوق و مزایا تا یک بیستم و نسبت به مازاد به یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. این در حالی است که در صورت عدم توقف شبانه تنها ۵۰ درصد از این میزان قابل پرداخت خواهد بود.

فرمول محاسبه حداقل فوق العاده حق ماموریت در بخش خصوصی

محاسبه هزینه های فوق العاده ماموریت به توافق طرفین در بخش خصوصی و آئین نامه های دستگاه های اجرایی و دولتی بستگی دارد، همچنین درزمینه محاسبه آنلاین حق ماموریت، نرم افزار خاصی وجود ندارد و شما می‌توانید براحتی از این فرمول استفاده کنید. حداقل مبلغ پرداختی در بخش خصوصی را می‌توان از طریق فرمول زیر محاسبه کرد:

محاسبه حق امتیاز

رتبه های شغلی

طبقات جدول

مقدماتی

پایه

ارشد

خبره

عالی

طبقه پانزدهم

طبقه شانزدهم

ماده 2. نحوه تعیین طبقه ورود و امتیازحق شغل: تا تصويب دستورالعمل ارزشیابی شغل و شاغل ‫موضوع ماده 52، جدول شماره (2) كه بر اساس مدرک تحصیلي مندرج در شرايط احراز طرح طبقه بندی مشاغل پیش بینی ‫شده، برای اختصاص به اولین طبقه شغلي مربوط به كارمندان ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

اولین طبقه شغلی

Ph.Dدکترای تخصصی و

تبصره 1. از تاريخ تصويب اين دستورالعمل، كارمنداني كه طبقه شغلي آنان بر اساس مدرک تحصیلی در طبقات ‫شغلي پایین تراز جدول شماره (2) قرار دارند، مي بايد براساس اين جدول انطباق يابند.

‫تبصره 2. جانبازاني كه دارای مدرک تحصیلی كارشناسي ارشد مي باشند، كما كان از مقطع تحصیلی بالاتر دكتری (دكترا تخصصي يا .‪ ) Ph.Dبهره مند خواهند شد.

‫تبصره 3. به استناد تبصره 5 ماده 50 آئین نامه اداری و استخدامی امتیاز طبقه مشاغل بهداشتي و درماني در ‫جدول حق شغل با ضريب 2/1 و دارندگان دكتر حرفه ای ، .‪ PH.Dو متخصصينن و بالاتر با ضریب 5/1 و ‫برای ساير مشاغل با ضريب 1/1 محاسبه مي گردد.

‫ماده 3. مدارک حوزوی و درجه هنری هنرمندان برابر دستورالعملهای ابلاغی قبلي مربوط، با یکی از مدارک ‫فوق از لحاظ استخدامي همتراز مي گردد.

‫ماده 4. تا تصويب دستورالعمل ارزشیابی شغل و شاغل موضوع ماده 52، امتیازحق شاغل كارمندان بر اساس ‫عوامل تحصیلات، دوره های آموزشي و مهارت، سنوات خدمت و تجربه طبق جدول شماره (3) تعیین و برقرار خواهد شد.

جدول شماره 3 : عوامل ارزيابي حق شاغل

امتياز دور هاي آموزشي

امتياز مهارت و توانايي

امتياز سنوات خدمت در هر سال

امتياز تجربه مربوط و مشابه در هر سال

به ازاي طي هر يك ساعت دوره آموزشي مصوب 5/0 امتياز حداكثر 500 ) امتياز

دكتراي تخصصي و ph.D

تبصره 1. منظور از سنوات خدمت و تجربه، سوابق خدمتي تمام وقت در دستگاهها دولتي مي باشد.

‫تبصره 2 . به امتیازتحصیلات دارندگان گواهینامه ‪ MPHبه میزان 200 امتیازاضافه مي گردد.

‫ماده 5. فوق العاده ايثارگری متناسب با درصد جانباز و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و اسارت به شرح جدول شماره (4) تعیین و برقرار مي گردد.

جدول شماره (4): فوق العاده ايثارگري

مدت خدمت داوطلبانه در جبهه

60 درصد و بالاتر

بالاتر از 70 ماه

بالاتر از 70 ماه

‫تبصره 1. فرزندان شهدا از امتیاز 1500 به عنوان فوق العاده ايثارگری برخوردار خواهند شد.

‫تبصره 2. در صورتي كه كارمند از اجتماع حالات ايثارگر برخوردار باشد، بالاترین امتیازمربوط به یکی از آنها ‫مبنای تعیین امتیازقرار گرفته و 25 درصد از امتیازحالات ديگر ايثارگری ، به امتیاز ايثارگری وی اضافه خواهد ‫شد، مشروط بر آن که امتیازايثارگری آنان از سقف 1550 امتیازتجاوز ننمايد. امتیاز کارمندان ایثارگری که از ‫تاريخ 1/1/1388 در موسسه اشتغال يافته اند و يا از تسهیلات ایثارگری موجود در قوانین و مقررات مربوط ‫بهره مند نشده اند، بر اساس ساز و كار مذكور محاسبه مي شود، در هر صورت میزان دريافتي ایثارگران بابت ‫ايثارگری نسبت به گذشته نبايد كاهش يابد.

‫ماده 6. اعطاء امتنازات مربوط به دارندگان نشانها دولتي به شرح جدول شماره (5) خواهد بود.

جدول شماره 5 : امتیاز بندی نشانهای دولتی

دارندگان نشان عالی

دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجه 1

دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجه 2

دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجه 3

تبصره. در صورتي كه كارمند دارای بیش از يک نشان دولتي باشد جمع امتیاز نشانهای دولتي با رعايت حداكثر ‫سقف امتیاز (800 امتیاز) ملاک عمل قرار مي گیرد.

‫ماده 7. امتیازفوق العاده مديريت و سرپرستي (مديران حرفه ای ) متناسب با پچیدگي وظايف و مسئولیتها، حیطه ‫سرپرستي و نظارت و حساسیتهای شغلي و ساير عوامل بر اساس جدول شماره (6) تعیین مي شود.

جدول شماره (6) فوق العاده مديريت و سرپرستي

حوزه جغرافيايي خدمت

معاون اداره و همتراز

رييس اداره و همتراز

معاون مدير كل و همتراز

مدير كل و همتراز

معاون موسسه و همتراز

‫تبصره 1. موسسه موظف است عناوين مشاغل مديريتي و سرپرستي خود را با توجه به عوامل مندرج در جدول ‫منضم به نامه شماره 357540/5/ الف تاريخ 20/7/1388 معاون توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع و ‫اصلاحات بعدی آن تطبیق و اقدام نمايد.

‫تبصره2. امتیازفوق العاده مديريت مديران و سرپرستان شاغل در ستاد موسسه های مركز استان معادل امتیازات ‫سطح ملي و برای ساير موسسه ها معادل امتیازات سطح استان تعیین مي گردد.

تبصره 3. پرداخت اين فوق العاده مشروط به آن است كه كارمند تصد پست مديريتي را برعهده داشته و در آن ‫پست نیز اشتغال داشته باشد.

‫تبصره 4. به ازاء هر سال سابقه خدمت در مشاغل سرپرستي 1 درصد و در مشاغل مديريتي 2 درصد و به ترتنب ‫حداكثر 10 درصد و 20 درصد از مجموع سقف امتیازات حق شاغل مندرج در آيین نامه به امتیازات حق شاغل ‫كارمندان مشمول اضافه مي شود. در هر حال مجموع امتیازات موضوع اين تبصره نبايد از 20 درصد سيقف حق ‫شاغل تجاوز نمايد.

‫تبصره 5. حقوق و مزايای مديران و سرپرستان در مرحله تطبیق (01/01/1388) که با اعمال امتیاز فوق العاده ‫مديريت از حقوق و مزايا افراد مشابه بعد از 01/01/1388 به پستهای مديريتي منصوب شده اند به دلیل ثابت ‫بودن مبلغ تفاوت تطبیق كمتر مي باشد، لذا به موسسه اجازه داده مي شود معادل رييالي تفاوت را بدون در نظر ‫گرفتن پست مديريتي و سرپرستي در مرحله تطبیق محاسبه و به سرجمع حقوق و مزايا یکارمندان ذ ینفع از ‫طريق اصلاح تفاوت تطبیق اضافه نمايد.

‫ماده 8. در اجرا بند 1 ماده 54 آئین نامه اداری و استخدامي، میزان فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بد ‫آب و هوا از تاريخ 6/1/1391 متناسب با مناطق مختلف كشور بر مبنای حقوق ثابت ( مجموع حق شغل، حق ‫شاغل، مديريت) به شرح جداول ذيل مي باشد.

‫الف) كارمندان شاغل در روستاها مناطق كمتر توسعه يافته موضوع تصويب نامه شماره 76294/ت 36095 ه ‫مورخ 10/4/1388 هیأت محترم وزيران و اصلاحات بعدی آن، از فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته باتوجه به ‫ضريب محرومیت محل خدمت براساس جدول شماره (7) بهره مند مي گردند.

محاسبه حق الزحمه مترجم کتاب

اگر قصد دارید کتابی را برای ترجمه و چاپ به مترجم و ناشر سفارش بدهید، بایستی پیش از این کار، هزینه آن را برآورد کنید. بدین منظور لازم است که به سراغ مترجمان یا مؤسسات ترجمه بروید و با ناشران صحبت کنید تا بتوانید برآوردی از هزینه‌ها داشته باشید.

روش آسان‌تر این است که به سایت‌های ترجمه و نشر کتاب مراجعه نموده و با استفاده از راهنمای محاسبه هزینه‌ها از قیمت‌ها اطلاع پیدا کنید. معمولاً هزینه ترجمه بر‌اساس تعداد کلمات، حجم کار، سطح دشواری، مهلت انجام پروژه و کیفیت کار مترجم تعیین می‌شود.

اما اگر شما یک مترجم هستید و می‌خواهید بدانید که ترجمه و چاپ اثرتان چقدر هزینه در بردارد، بایستی با ناشران وارد مذاکره شوید و ضمن بستن قرارداد تکلیف هزینه‌های چاپ، حق‌الترجمه، عواید و … را مشخص نمایید.

انواع قرارداد با ناشر برای ترجمه کتاب

در چنین قرارداد‌هایی ناشر با نویسنده اثر یا مترجم توافق می‌کند که در قبال دریافت مبلغی یا درصدی از سود فروش به عنوان حق تألیف، با یکدیگر برای چاپ اثر سرمایه‌گذاری کنند. در این قرارداد معمولاً امتیاز کتاب برای صاحب اثر باقی می‌ماند و او می‌تواند در آینده در صورت تمایل به تجدید چاپ کتاب در همان مؤسسه یا مؤسسات دیگر اقدام کند.

در این قرارداد نویسنده یا مترجم مبلغی را به‌عنوان حق‌الزحمه که از ضرب قیمت پشت جلد در درصدی از تیراژ به‌دست می‌آید، دریافت می‌کند. معمولاً کتاب برای همیشه در اختیار ناشر قرار می‌گیرد، ولی اگر ناشر نسبت به چاپ کتاب، زمانی که نیاز به آن در بازار وجود دارد، کوتاهی کند، صاحب اثر می‌تواند طی نامه‌ای کتبی کتاب را از انتشارات پس بگیرد. در چنین قرارداد‌هایی قید می‌شود که ناشر بدون اجازه مؤلف یا مترجم نمی‌تواند کتاب را به فرد دیگری واگذار کند. درصد نویسنده از عواید باید ۲۰ درصد در نظر گرفته شود، ولی در بازار امروز نویسندگان تازه‌کار معمولاً با قرارداد ۴ تا ۵ درصد وارد این حرفه می‌شوند و پس از چند سال کار و کسب اعتبار و تجربه این رقم را افزایش می‌دهند. در بازار کتاب ایران محاسبه حق امتیاز این عدد برای افراد با‌تجربه بین ۸ الی ۱۰ درصد است و حداکثر به ۱۵ درصد می‌رسد.

در این نوع قراداد ناشران سود‌جو در ازای پرداخت مبالغ بسیار ناچیز به نویسندگان یا مترجمان، تمام حقوق مادی و معنوی اثر را از آن خود می‌کنند. ناشران بسیاری با این روش در مدت کوتاه به سود‌های کلان دست یافته‌اند.

  1. قراردادی که در آن صاحب اثر، سرمایه گذار است.

در این روش مؤلف یا مترجم، ناشر کتاب خود می‌شود یا با ناشری همکاری می‌کند که آن ناشر درصد بسیار کمی را از فروش به‌دست می‌آورد. در این حالت انجام تمام کارهای اداری و دریافت مجوز‌های مربوطه به عهده خود نویسنده است و سود حاصله در این نوع قرارداد حتی می‌تواند به ۴۰ درصد از قیمت پشت جلد در تعداد تیراژ برسد.

حال اگر جزو افرادی هستید که با ناشر، قرارداد درصدی منعقد کرده‌اید، بایستی نحوه محاسبه حق‌الترجمه را بدانید، پس با ما همراه باشید.

فرمول محاسبه حق‌الترجمه

محاسبه حق‌الترجمه بسیار ساده است و به این شکل است: درصد حق‌الترجمه × تیراژ × قیمت.

برای روشن‌تر شدن موضوع به ذکر مثالی می‌پردازیم. فرض کنید که ناشر در قرارداد خود با مترجم، حق مترجم را ۱۵% تعیین کرده است و تیراژ کتاب هم بر‌اساس مندرجات شناسنامه کتاب، ۲۰۰۰ نسخه می‌باشد. قیمت پشت جلد کتاب نیز ۵۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است، در این صورت حق‌الترجمه برابر است با:

در این مثال ناشر بایستی مبلغ ۰۰۰’۵۰۰’۱ تومان به مترجم پرداخت کند.

در ازای هر بار تجدید چاپ همین قاعده اعمال شود و مبلغ حاصل به مترجم تعلق می‌گیرد. البته باید توجه داشت که این محاسبه حق امتیاز موضوع حتماً باید در قرارداد قید شده باشد، در غیر این صورت در چاپ‌های بعدی درصدی به مترجم تعلق نمی‌گیرد.

نحوه پرداخت حق‌الترجمه

معمولاً ناشران منصف و معتبر، پس از چاپ کتاب، حق‌الترجمه را هر چقدر که باشد، به مترجم می‌پردازند. ولی معمولاً کمتر پیش می‌آید که با چنین ناشرانی برخورد کنید.

دسته‌ای دیگر از ناشران، پس از فروش کتاب‌ها، به صورت تدریجی درصد مترجم را پرداخت می‌کنند. معمولاً حق‌الترجمه مبلغ آنچنان بالایی نیست که محاسبه حق امتیاز پرداخت اقساطی آن خوشایند باشد. با این حال با توجه به بازار کساد کتاب باید منتظر چنین پرداخت‌هایی باشید.

اما بدترین شرایطی که می‌تواند برای یک مترجم ایجاد شود، این است که با ناشری قرارداد بسته باشد که مبلغ ناچیز حق‌الترجمه را به بهانه‌های مختلف پرداخت نکند. درست است که بازار کتاب رونق چندانی ندارد و مشکلات زیادی در آن وجود دارد، ولی مطمئناً یک ناشر بر این اوضاع واقف است و بایستی پرداخت درصد مترجم را پیش‌بینی کند.

البته مترجمان نیز بایستی شرط انصاف را رعایت کرده و وضعیت نابه‌سامان بازار کتاب را درک کند و ناشر را تحت فشار قرار ندهند. به‌عبارت دیگر طرفین بایستی درک متقابلی داشته باشند تا اختلافات به حدی نرسد که سبب فسخ همکاری شود.

آن‌چه بیان شد نباید باعث شود که مترجمان، حق ترجمه خود را به ناشران بفروشند. بعضاً مشاهده می‌شود که مترجمان برای اجتناب از دردسر‌های ذکر شده در همان چاپ اول، حق خود را در عوض یک مبلغ نا‌چیز به ناشر می‌فروشند. یعنی در قرارداد، تمامی امتیازات کتاب به ناشر واگذار می‌شود و واگذاری تمامی امتیازات به ناشر باعث سلب مسئولیت قانونی مترجم می‌گردد.

یک مترجم همیشه باید در نظر داشته باشد که ممکن است با فروش حق خود به‌سرعت به مبلغ نا‌چیزی (مثلاً یک میلیون تومان) دست پیدا کند، ولی اگر کتاب با استقبال خوبی مواجه شود و بار‌ها تجدید چاپ شود، ده‌ها یا حتی صد‌ها برابر این مبلغ به مترجم تعلق می‌گیرد. پس اگر به‌عنوان یک مترجم حق خود را واگذار کنید، باید منتظر پشیمانی و حسرت بزرگی در آینده باشید.

علاوه بر این مترجم با واگذاری امتیازات، دیگر هیچ حقی برای نظر دادن در مورد صفحه‌آرایی، طراحی و … کتاب نخواهد داشت و باید به کتاب خود از پشت شیشه فروشگاه‌ها نگاه کند.

حال این سؤال مطرح می‌شود که اگر حق ترجمه را نخواهیم بفروشیم، ولی از طرف دیگر برای وصول آن دچار دردسر و درگیری با ناشر نشویم، باید چه کنیم؟ پاسخ روشن است. از هر گونه درگیری با ناشر اجتناب کرده و تلاش کنید تا جای ممکن با شرایط و کارشکنی‌های ناشر کنار بیایید. ولی در صورتی که مشاهده کردید که ناشر به رفتار نادرست خود ادامه می‌دهد و از حسن نیت شما سوءاستفاده می‌کند، با مراجعه به اتحادیه ناشران و کتابفروشان استان خود و در صورت عدم نتیجه گیری با مراجعه به مراجع قضایی حق قانونی خود را مطالبه کنید.

درصد حق مالک در فروش سرقفلی

شرایط انتقال و فروش سر قفلی در قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 با قانون موجر و مستاجر سال 76 متفاوت می باشد. در قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 مستاجر حق انتقال سر قفلی را نداشت مگر اینکه این حق به وی داده می شد. در حالی که در محاسبه حق امتیاز قانون موجر و مستاجر سال 76 اصل بر قابل انتقال بودن منافع عین مستاجره و سر قفلی می باشد مگر اینکه این حق از مستاجر سلب شده باشد. درصد حق مالک در فروش سرقفلی از جمله مواردی است که هنگام انتقال سر قفلی باعث بروز اختلافاتی فی مابین موجر و مستاجر ایجاد می گردد.

در ادامه در خصوص اینکه مقصود از درصد حق مالکانه در زمان فروش سرقفلی چیست؟ و اینکه آیا مالک حق دارد چنین مبلغی را از مستاجر بگیرد؟ و اینکه در صورت عدم توافق مالک و مستاجر ، تکلیف مستاجر چیست؟ توضیحاتی را ارائه می نمائیم.

درصد حق مالک در فروش سرقفلی

درصد حق مالک در فروش سرقفلی

تعریف درصد حق مالک در فروش سرقفلی

بر طبق قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 ، مستاجر حق انتقال و فروش سرقفلی را نداشت اما در قانون سال 76 اصل بر قابل انتقال بودن سرقفلی است مگر اینکه این حق محاسبه حق امتیاز از وی سلب شده باشد. بنابراین در صورتی که در اجاره نامه های مشمول قانون سال 59 حق انتقال به مستاجر داده شده باشد و یا در اجاره نامه های مشمول قانون 76 حق انتقال از مستاجر سلب نشده باشد مشکلی در انتقال سرقفلی به وجود نمی آید.

حق مالکانه حقی است که در عرف بین مردم رایج گردیده است. بدین صورت که مستاجری که حق انتقال ندارد چنانچه بخواهد سرقفلی را منتقل نماید مالک برای موافقت با این انتقال مبلغی را از مستاجر مطالبه می نماید. به این حق ، حق مالکانه گفته می شود. البته در قانون این حق تعریف نشده و برای موجر این حق قائل نشده است. در حقوق ، حق مالکانه به حقی گفته می شود که از زمین یا هر مال منقول یا غیر منقول برای صاحب آن ایجاد شده باشد.

آیا اخذ حق مالکانه از سوی مالک قانونی است؟

همانگونه که گفته شد این حق در قانون پیش بینی نشده است و اصطلاحی است که در عرف بین مردم رواج یافته است. در اکثر مواقع مشاهده می شود زمانی که مستاجر قصد انتقال و فروش سرقفلی را دارد مالک با مطالبه مبالغ بالایی تحت عنوان حق مالکانه مانع از انتقال سرقفلی می شود و یا اینکه اشخاص به جهت عدم آگاهی از قوانین و مقررات تن به خواسته مالکین می دهند.

و مبلغ درخواستی مالک را پرداخت می نمایند تا بتوانند نسبت به فروش سرقفلی اقدام نمایند. اینکه حق مالکانه قانونی است یا غیر قانونی ، لازم به ذکر می باشد حق مالکانه ناشی از عرف می باشد و در موارد سکوت ، اجمال و تناقض قوانین و …… به عنوان قاعده ای حقوقی پذیرفته است.

نحوه محاسبه درصد حق مالک در فروش سرقفلی

با توجه به موارد فوق الذکر و اینکه قانونی در این خصوص وجود ندارد لذا در محاسبه و تعیین درصد حق مالک می بایست به عرف مراجعه نمائیم. در عرف میزان درصد حق مالکانه بستگی به ارزش محل کسب دارد . این مبلغ و درصد حق مالک مستلزم توافق بین مالک و مستاجر می باشد.

همچنین با توجه به اینکه انتقال به صورت دائمی باشد یا موقت درصد حق مالک متفاوت می باشد. انتقال دائمی به این معنی است که مستاجر قصد فروش سرقفلی را طبق عقد بیع ، صلح ، هبه ، وقف و غیر دارد و از این طریق به طور کلی حق سرقفلی را منتقل می نماید. انتقال موقت به این معنی است که مستاجر قصد اجاره دادن سرقفلی و یا مشارکت و مضاربه را دارد و انتقال حق سرقفلی برای مدت معینی صورت می گیرد.

و یا اینکه مستاجر بخواهد تغییر شغل دهد در این صورت نیز دو حالت متصور است. یا اینکه تغییر شغل مستاجر به شغل مشابه مندرج محاسبه حق امتیاز در قرارداد اجاره می باشد که در این صورت حق مالکانه ای پرداخت نمی شود و یا اینکه به شغل دیگری است که برای اخذ رضایت مالک مبلغی را تحت عنوان حق مالکانه می پردازد.

راهکار مستاجر در صورت عدم توافق با مالک نسبت به درصد حق مالکانه

در بسیاری از مواقع به جهت عدم اطلاع و آگاهی افراد جامعه از قوانین و مقررات باعث گردیده نتوانند از حقوق قانونی خویش استفاده نمایند. اکثر افراد فکر می کنند چنانچه با مبلغ درخواستی مالک تحت عنوان حق مالکانه توافق نمایند امکان انتقال سرقفلی برای آنها وجود ندارد. در حالی که این فکر کاملا اشتباه است. چنانچه مالک برای انتقال سرقفلی رضایت رضایت نداشته باشد می توان از طریق مراجع قضایی اقدام نمود.

بدین صورت که دعوای تجویز انتقال منافع را علیه مالک مطرح نمود. یکی از راههای انتقال سرقفلی با مجوز قانونی می باشد. مجوز قانونی هم از طریق رای دادگاه حاصل می شود. در ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 به صراحت به این مورد اشاره گردیده است. و این حق برای مستاجر پیش بینی شده است. در خصوص قراردادهای اجاره مشمول سال 76 نیز که انتقال منافع از مستاجر سلب گردید، در صورت مخالفت موجر با انتقال ، می توان با تنقیح مناط از ماده 19 قانون مذکور و برای تجویز انتقال منافع به غیر در مراجع دادگستری اقامه دعوا نمود.

در این صورت چنانچه دادگاه مستاجر را محق بداند رای بر تجویز انتقال منافع صادر می نماید. در این حالت انتقال منافع بدون پرداخت درصد حق مالکانه صورت می گیرد.

اخبار آموزش و پرورش استان ها

اخبار در مورد افزایش احکام حقوقی - نظام رتبه بندی معلمان - استخدام پیمانی آموزش

جدول حق شاغل

امتياز حق شاغل کارمندان بر اساس عوامل تحصيلات ، سنوات خدمت ، تجربه ، دوره هاي آموزشي و مهارت ها و توانايي هاي فردي بر اساس جدول ذيل تعيين مي شود :

رديف

امتياز تحصيلات

امتياز دوره هاي آموزشي

مصوب

امتياز مهارت و توانايي ها

امتياز سنوات خدمت در هر سال

امتياز تجربه مربوط و مشابه در هر سال

به ازاي طي هر يک ساعت دوره آموزشي مصوب ، نيم امتياز

( حداکثر 500 امتياز )

بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به این که سایت و یا مرجع قابل قبولی برای اطلاع رسانی و پاسخگویی در مورد حقوق و مزایای فرهنگیان و همچنین طرح های در دست اجرای وزارت آموزش و پرورش وجود ندارد بر آن شدیم تا این وبلاگ را راه اندازی کنیم تا اطلاعات خود و سایر همکاران را به اشتراک بگذاریم
با تشکراشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.